Rozbudowa dróg powiatowych nr 2535 W od drogi 53 – Obierwia, 2536 W od drogi 53 – Obierwia – Chudek – Baranowo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 lutego 2017

 

Celem nadrzędnym inwestycji drogowych jest poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej powiatu ostrołęckiego a także poprawa parametrów technicznych , standardu i jakości regionalnej sieci drogowej oraz warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rozbudowa dróg powiatowych nr 2535 W od drogi 53 – Obierwia i  2536 W od drogi 53 – Obierwia – Chudek – Baranowo, została zaplanowana do realizacji w 2017 roku z budżetu powiatu ostrołęckiego oraz  ze środków budżetu państwa i środków  gminnych.  Projekt zakwalifikował się do dofinansowania z Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Planowana wysokość dotacji z budżetu państwa wyniesie 2.807.220,00 złotych. Chęć wspólnej realizacji zadania zadeklarowały Gmina Lelis i Baranowo przeznaczając na ten cel środki finansowe w ramach umowy partnerskiej. Gmina Lelis zadeklarowała pomoc finansową w wysokości 910.000,00 złotych oraz Gmina Baranowo środki w wysokości 498.000,00 złotych. Wartość inwestycji według kosztorysu inwestorskiego wynosi 5.614.440,00 złotych   Planowane do rozbudowy  drogi są  ważne dla planu rozwoju ekonomicznego regionu, zgodne z polityką rozwoju regionalnego oraz Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Inwestycja stała się pilna  do realizacji w celu  zaspokojenia gospodarczych potrzeb regionu. Zadanie zostało uwzględnione w  planie inwestycyjnym Powiatu Ostrołęckiego na rok 2017. Odcinki w/w dróg  liczą łącznie  6,960 km i przebiegają  przez teren  Gminy Lelis, Kadzidło oraz Baranowo. Z racji swojej długości  i przebiegu łączą ze sobą miejscowości charakteryzujące się niskim dochodem osiąganym głównie z rolnictwa , wysoką stopą bezrobocia i brakiem dogodnej komunikacji z dużymi centrami gospodarczymi zlokalizowanymi w Warszawie , Ciechanowie  i Płocku. W układzie komunikacyjnym stanowią połączenie z drogą   krajową nr 53 Olsztyn - Ostrołęka oraz z powiatem przasnyskim i makowskim. Planowane odcinki dróg  do rozbudowy posiadają nawierzchnię bitumiczną  zdegradowaną technicznie, której  stan utrudnia przejazd i negatywnie  wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego.  W celu zrealizowania  projektu  została opracowana dokumentacja techniczna na podstawie której wydano pozwolenie na budowę. Inwestycja jest komplementarna z projektami  zrealizowanymi przez Powiat Ostrołęcki w latach  2010-2016 z udziałem środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, RPO WM.  Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia przepustowości, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji na terenie naszego powiatu. Umożliwi lepsze skomunikowanie powiatu ostrołęckiego z sąsiednimi powiatami. Pozwoli utworzyć nowe, regionalne, o wysokim standardzie połączenie drogowe łączące powiat ostrołęcki z powiatami: przasnyskim, ciechanowskim, makowskim. Usprawni działania OSP, Policji i karetek służby zdrowia. Dla Powiatu Ostrołęckiego poprawa istniejącego stanu  dróg umożliwi rozwój gospodarczy regionu i zwiększy atrakcyjność i dostępność do terenów inwestycyjnych. Aktualny stan techniczny tych dróg wstrzymuje lokalną inicjatywę, inwestycje wokół drogi i mobilność zawodową. W wyniku realizacji projektu rozbudowane zostaną dwie drogi powiatowe o łącznej długości 6,960 km.  Na  istniejącej, bardzo zniszczonej nawierzchni bitumicznej będzie wykonane poszerzenie wraz z  wyrównaniem profilu podłużnego  i poprzecznego  drogi  mieszankami mineralno – bitumicznymi. Docelowo ma powstać  jezdnia jednopasmowa, dwukierunkowa   z  nawierzchnią  bitumiczną szerokości 6,00 m z  warstwą ścieralną z betonu asfaltowego grubości 4cm. Inwestor  wykonana ścieżkę pieszo - rowerową o długości 4577 mb, która będzie stanowić połączenie pieszo- rowerowe pomiędzy miejscowościami, podnoszące walory turystyczne regionu.  Zostanie przebudowanych  5 skrzyżowań. Powiat  planuje  budowę chodnika o długości 200 mb na peronach przystankowych  oraz zjazdy gospodarcze z drogi, stwarzając mieszkańcom bezpieczny dostęp  do rozbudowanych dróg.  Dodatkowo zostaną przebudowane   przepusty  drogowe pod koroną drogi  oraz będą ułożone przepusty pod zjazdami. Kierując się względami bezpieczeństwa ruchu drogowego, inwestor planuje  wykonanie poziomego oznakowania drogi  i gruntowną wymianę znaków pionowych na oznakowanie odblaskowe wyższej generacji. Uzyskane efekty rzeczowe zdecydowanie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego  i zapewnią płynny przejazd po przebudowanej drodze.  Ostateczna wartość inwestycji zostanie określona po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZDP Ostrołęka
Data utworzenia:2017-02-09
Data publikacji:2017-02-09
Osoba sporządzająca dokument:ZDP Ostrołęka
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Wiśniewski
Liczba odwiedzin:6840